Privacy statement

Algemeen

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie en/of persoonlijke gegevens die aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan opdrachtgevers wiens persoonsgegevens Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van opdracht en het verlenen van rechtsbijstand;
 • Verzenden en innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens met de voornoemde doelen:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum en plaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Woonsituatie;
 • BSN-nummer;
 • Verblijfstatus;
 • Justitiële documentatie;
 • Medische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de werksituatie;
 • Inkomensgegevens;
 • Overige gegevens die voor een efficiënte dienstverlening noodzakelijk zijn.


Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Maessen & Houben Strafrechtadvocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang;
 • bescherming van vitale belangen van betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij c.q. het Openbaar Ministerie.

Daarnaast kan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Maessen & Houben Strafrechtadvocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Maessen & Houben Strafrechtadvocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Maessen & Houben Strafrechtadvocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Maessen & Houben Strafrechtadvocaten hanteert hiertoe een bewaartermijn van zeven jaren, te rekenen vanaf de dag waarop de zaak ten behoeve waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt wordt afgesloten. De dag waarop een zaak wordt afgesloten, is de dag waarop de afsluitende brief – welke u na afloop van uw zaak ontvangt – is gedateerd dan wel de dag dat u op mondeling op de hoogte wordt gebracht over de uitspraak of beslissing.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Maessen & Houben Strafrechtadvocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten
Benzenraderweg 1
6411 EC Heerlen
Nederland

Strafrechtadvocaat mr. R.D. (Raimon) Maessen
Tel: + 316 21 61 03 80

Strafrechtadvocaat mr. W.W.J. (Wesley) Houben
Tel: + 316 29 13 52 53

Email: info@maessenhouben.nl

Een verzoek met betrekking tot uw privacy rechten kunt u naar keuze schriftelijk of per email aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten toezenden. Een dergelijk verzoek zal door Maessen & Houben Strafrechtadvocaten vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Indien u het niet eens bent met de reactie op uw verzoek, dan kunt u om nadere uitleg verzoeken. Indien de nadere uitleg volgens u onvoldoende is dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs te tonen. Maessen & Houben Strafrechtadvocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik sociale media

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten maakt gebruik van sociale media. Hierbij worden op geen enkele wijze persoonsgegevens van opdrachtgevers bekendgemaakt.

Statistieken en cookies

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verkocht aan derden.

In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via sociale media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming op basis van de AVG en/of een Privacy Officer in dienst. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

mr. W.W.J. Houben en/of mr. R.D. Maessen
Benzenraderweg 1
6411 EC Heerlen

Dit privacy statement is op 21 september 2022 vastgesteld.

Neem contact met ons op