Algemene voorwaarden

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87811855.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Maessen & Houben Strafrechtadvocaten en op alle overeenkomsten van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten met de opdrachtgever en/of derden.

1.2

Enkel Maessen & Houben Strafrechtadvocaten is opdrachtnemer.

1.3

Niet alleen Maessen & Houben Strafrechtadvocaten, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever zijn betrokken kunnen een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.

1.4

De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5

De Algemene Voorwaarden van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

1.6

De gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Maessen & Houben Strafrechtadvocaten de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. Opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 2: Totstandkoming van een opdracht

2.1

De opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of het verleden van diensten komt tot stand door aanvaarding van de door opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.2

De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

2.3

De aanvaarding van de opdracht door opdrachtgever vindt plaats door schriftelijke ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van opdracht per brief, e-mail of schriftelijke telefonische communicatiedienst.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1

De uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen – voor zowel Maessen & Houben Strafrechtadvocaten als opdrachtgever – gelden vanaf, in beginsel, de schriftelijke bevestiging door Maessen & Houben Strafrechtadvocaten aan opdrachtgever.

3.2

De uitvoering van de opdracht door Maessen & Houben Strafrechtadvocaten geschiedt ten behoeve van de opdrachtgever.

3.3

De uitvoering van de opdracht wordt in beginsel volledig uitgevoerd door één van de advocaten werkzaam bij Maessen & Houben Strafrechtadvocaten.

3.4

Bij de uitvoering van de opdracht is Maessen & Houben Strafrechtadvocaten gerechtigd derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden zal Maessen & Houben Strafrechtadvocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

3.5

Gedurende de uitvoering van de opdracht kan tevens een andere advocaat een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen of waarnemen, indien daartoe naar oordeel van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten aanleiding toe is (met inachtneming van 3.4). Opdrachtgever verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. Opdrachtgever wordt in dergelijke situaties wel (schriftelijk) in kennis gesteld.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1

De uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen – voor zowel Maessen & Houben Strafrechtadvocaten als opdrachtgever – gelden vanaf, in beginsel, de schriftelijke bevestiging door Maessen & Houben Strafrechtadvocaten aan opdrachtgever.

4.2

Indien de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,–.

4.3

Voornoemde polis ligt ter inzage op kantoor.

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever

5.1

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten worden verstrekt. Dit geschiedt op de gewenste wijze, waar nodig direct aan de advocaat in kwestie.

5.2

De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en/of extra honorarium, ontstaan door het niet of niet tijdig aanleveren van de in 5.1 bedoelde gegevens, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.3

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

5.4

Indien de opdrachtgever om teruggave van voornoemde gegevens en bescheiden verzoekt zal de retournering daarvan plaatsvinden.

Artikel 6: Inzage dossier, afgifte dossier en afschriften dossier

6.1

De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om, op vooraf schriftelijk verzoek, het dossier in te zien op het kantoor van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten. Inzage is altijd kosteloos.

6.2

Een dossier of een deel van dat dossier wordt niet aan een ander dan de opdrachtgever verstrekt.

6.3

Indien een opdrachtgever, die niet onder het bereik van gesubsidieerde rechtsbijstand valt, een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is opdrachtgever daar in beginsel een vergoeding voor verschuldigd. Dit ziet toe op kopieer- en administratiekosten. De kosten bedragen in beginsel € 0,02 per pagina.

Artikel 7: Gesubsidieerde rechtsbijstand (inkomensafhankelijke toevoeging)

7.1

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verleent rechtsbijstand aan opdrachtgevers die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is afhankelijk van het bruto jaarinkomen van de opdrachtgever (en diens partner in het peiljaar). De Raad voor Rechtsbijstand stelt jaarlijks beleidsregels op, waarna Maessen & Houben Strafrechtadvocaten altijd onderzoekt of opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

7.2

Indien Maessen & Houben Strafrechtadvocaten rechtsbijstand verleent op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand is opdrachtgever enkel de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd.

7.3

De Raad voor Rechtsbijstand bekijkt op basis van de door opdrachtgever verstrekte financiële gegevens of opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

7.4

Indien de financiële situatie van een opdrachtgever tussentijds wijzigt, in die zin dat opdrachtgever meent dat opdrachtgever alsnog in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dient opdrachtgever dat onmiddellijk te melden aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten.

7.5

Griffierechten, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers vallen niet onder het bereik van de door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

7.6

De afgegeven toevoeging geldt voor de zaak waarvoor een toevoeging is aangevraagd. Indien een opdrachtgever bijvoorbeeld in meerdere zaken gelijktijdig dient te verschijnen bij een rechtbank zal voor alle zaken afzonderlijk – indien de aard van de zaak zich daarvoor leent – een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Per toevoeging is dan de voornoemde inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd door opdrachtgever aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten.

7.7

Wanneer op last van de Rechtbank, het Gerechtshof of het Openbaar Ministerie een toevoeging is verstrekt, wordt het inkomen en vermogen van de rechtzoekende niet door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst, maar zal in beginsel de toevoeging worden verstrekt ook indien het inkomen of het vermogen mogelijkerwijs boven de norm ligt die de Raad voor Rechtsbijstand daaraan stelt. Mocht de rechtzoekende onherroepelijk worden veroordeeld, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand het inkomen en vermogen alsnog toetsen. Is dan volgens deze toets het inkomen en/of vermogen hoger dan toegestaan op grond van de Wet op de Rechtsbijstand, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand de totale subsidie van de rechtzoekende teruggevorderd (artikel 43 lid 3 Wet op de Rechtsbijstand). De rechtzoekende moet dan de kosten terzake aan hem verleende rechtsbijstand zelf betalen c.q. deze kosten terugbetalen aan de Raad voor Rechtsbijstand.

Artikel 8: Honorarium en declaratie

8.1

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten kan werkzaamheden verrichten voor een opdrachtgever op basis van een nader overeen te komen uurtarief of op basis van een vaste prijs afspraak (fixed-fee). Met inachtneming van artikel 7 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden wordt steevast onderzocht of opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

8.2

Opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht door Maessen & Houben Strafrechtadvocaten een honorarium, vermeerderd met eventuele verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (BTW) verschuldigd.

8.3

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten brengt omzetbelasting (BTW) in rekening. Dit tarief bedraagt 21%. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met deze omzetbelasting.

8.4

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten bedraagt kantoorkosten in rekening. Dit tarief bedraagt 7%. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met dit percentage aan kantoorkosten.

8.5

Een vaste prijsafspraak kan tussentijds in onderling overleg worden vermeerderd indien daar onvoorziene omstandigheden aan ten grondslag liggen.

8.6

Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten een honorarium op basis van het overeengekomen uurtarief verschuldigd. Het uurtarief wordt vermenigvuldigd met de totale bestede tijd.

Artikel 9: Betaling

9.1

De betalingstermijn van de door Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verzonden declaraties is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie.

9.2

Na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in het eerste lid is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Maessen & Houben Strafrechtadvocaten het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor de inning van de declaraties.

9.3

Uitstel van betaling wordt slechts in bijzondere omstandigheden verleend.

9.4

Een betalingsregeling kan door opdrachtgever op gemotiveerde en onderbouwde wijze worden verzocht. Indien Maessen & Houben Strafrechtadvocaten instemt met een betalingsregeling wordt dat te allen tijde schriftelijk bevestigd. Indien betalingstermijnen niet worden nagekomen vervalt de betalingsregeling.

Artikel 10: Derdengelden

10.1

Gelden die Maessen & Houben Strafrechtadvocaten ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de derdengeldenrekening.

10.2

Aan de opdrachtgever toekomende gelden worden binnen 14 dagen – onder eventuele verrekening met eventueel door opdrachtgever aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verschuldigde bedragen – overgemaakt op een door opdrachtgever aan te geven bank- of girorekening.

10.3

Opdrachtgever stemt slechts in met verrekening over de nog door opdrachtgever aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verschuldigde bedragen middels een daartoe gedateerd en door opdrachtgever ondertekende schriftelijke verklaring. Hiertoe wordt door Maessen & Houben Strafrechtadvocaten een standaard schriftelijke toestemmingsverklaring aan opdrachtgever toegezonden of op kantoor besproken. Deze toestemmingsverklaring dient ondertekend te zijn door opdrachtgever alvorens tot verrekening kan worden overgegaan.

Artikel 11: Archivering

11.1

Gelden die Maessen & Houben Strafrechtadvocaten ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de derdengeldenrekening.

11.2

Aan de opdrachtgever toekomende gelden worden binnen 14 dagen – onder eventuele verrekening met eventueel door opdrachtgever aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verschuldigde bedragen – overgemaakt op een door opdrachtgever aan te geven bank- of girorekening.

11.3

Opdrachtgever stemt slechts in met verrekening over de nog door opdrachtgever aan Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verschuldigde bedragen middels een daartoe gedateerd en door opdrachtgever ondertekende schriftelijke verklaring. Hiertoe wordt door Maessen & Houben Strafrechtadvocaten een standaard schriftelijke toestemmingsverklaring aan opdrachtgever toegezonden of op kantoor besproken. Deze toestemmingsverklaring dient ondertekend te zijn door opdrachtgever alvorens tot verrekening kan worden overgegaan.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding.

12.2

Opdrachtgever stemt in met het verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens conform de AVG-wetgeving.

12.3

Welke persoonlijke gegevens met welke doeleinden worden opgeslagen kunnen desgewenst door opdrachtgever worden nagelezen in het ‘Privacy Statement’, te raadplegen op de website van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten.

Artikel 13: Klachtenregeling

13.1

Maessen & Houben Strafrechtadvocaten beschikt over een klachtenregeling. Deze is te raadplegen op de website van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten.

Artikel 14: Opzegging van de opdracht

14.1

Zowel Maessen & Houben Strafrechtadvocaten als opdrachtgever kunnen door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst van opdracht beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het eventuele honorarium en eventuele bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1

Op overeenkomsten tussen Maessen & Houben Strafrechtadvocaten en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

15.2

Geschillen kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Neem contact met ons op